Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Koszalin

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Manowo

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Manowie

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Manowie leży w Krainie Bałtyckiej, usytuowany jest w części północnej Pojezierza Drawsko Kaszubskiego. Trzon kompleksu leśnego OHZ położony jest na równinie polodowcowej. Pokrytej w większości piaskami sandrowymi, miejscami piaskami zwałowymi i fragmentami glin zwałowych. W dolinach cieków i zbiorników wodnych oraz zagłębieniach terenowych występują osady bagienne. W części wschodniej obwodu pojawiają się fragmenty moreny czołowej, nadając rzeźbie terenu charakter pagórkowaty. Wysokość waha się od 30 do 40 metrów n.p.m.

Pod względem klimatycznym omawiany obszar cechuje odczuwalna odrębność w stosunku do terenów sąsiadujących. Ośrodek znajduje się w zasięgu klimatu pojeziernego pod silnym wpływem klimatu bałtyckiego. Korzystny wpływ na warunki wodne i lokalny mikroklimat wywiera sztucznie spiętrzona rzeka Radew, będąca wraz z jeziorami zaporowymi Rosnowo i Hajka południową granicą Ośrodka. Bardzo korzystnie oddziaływają również, równomiernie rozmieszczone torfowiska i bagna, zalegające w obniżeniach terenowych. 

OHZ w Manowie gospodaruje na kilkudziesięciu hektarach poletek żerowych i pasów zaporowych. Uprawy prowadzone  są na zasadach rolnictwa ekologicznego. Poletka żerowe uprawiane są jako uprawy wieloletnie, które zapewniają zwierzynie bazę żerową, a ponadto stanowią schronienie dla zwierzyny drobnej w miesiącach wiosennych i letnich. Podobną funkcję spełniają, prowadzone w sposób ekologiczny, łąki jednokośne. Ponadto, w porozumieniu z Nadleśnictwem Manowo, prowadzono nasadzenia świerka, na terenach leśnych jako podszyt, mający stanowić ostoję dziennego bytowania zwierzyny. W celu uzupełnienia bazy żerowej w sole mineralne i mikroelementy na terenie OHZ utrzymywanych jest między 100 a 200 lizawek. Wpływa to bardzo pozytywnie na kondycję zwierzyny płowej.

Na terenie OHZ Manowo prowadzone są działania mające na celu odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących. Na przełomie roku 2007/2008 w celu uatrakcyjnienia stanów zwierzyny bytującej na terenie OHZ Manowo, Zarząd Okręgu w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku i Nadleśnictwem Manowo zaproponował introdukcję daniela do obwodu łowieckiego, na którym działalność prowadzi OHZ. Ośrodek pozyskał do celów hodowlanych 12 łań i 7 byków daniela. Zostały one wypuszczone w zachodniej części obwodu łowieckiego nr 43. Po trzech latach stado powiększyło się w wyniku przyrostów do około 40 sztuk. Podkreślić należy, że nie grozi im chów wsobny. Sąsiadujące z OHZ koło łowieckie Bażant Strzekęcin prowadzi na swoim terenie hodowlę danieli od 7 lat. Materiał hodowlany pochodzi z różnych źródeł, a uzyskiwane przez koło efekty hodowlane pozwalają patrzeć optymistycznie również na próbę wprowadzenia daniela jako stałego elementu łowieckiego, na terenie OHZ Manowo. W kolejnych latach analizowano wyniki wsiedlenia danieli. Wyciągnięto wniosek, że introdukcja na terenie OHZ, jak i na terenach sąsiednich należących do kół łowieckich, powiodła się i należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie tego stanu populacji. W przyszłości należy dążyć do wsiedlenia nowych osobników z innego źródła, celem poprawienia cech osobniczych (dopływ świeżej krwi).